Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρία με την επωνυμία 360 GROUP SA, η οποία εδρεύει επί της οδού Rue du commerce, αριθμός 4, στην Γενεύη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Gregory Lanaras, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κάτοικο Ελβετίας, λαμβάνοντας υπόψη:

Ι. τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα,

ΙΙ. τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, άλλως Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. ή G.D.P.R.), οι οποίες έχουν άμεση και δεσμευτική ισχύ και εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018 και μετέπειτα,

ΙΙΙ. τη δεδηλωμένη βούλησή της για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων με τα οποία αλληλεπιδρά, αλλά και την υποχρέωση συμμόρφωσής της προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

σας ενημερώνει ότι σκοπό της παρούσας Πολιτικής αποτελεί η συνοπτική έκθεση βασικών εννοιών της ισχύουσας από την 25η Μαΐου 2018 νομοθεσίας και ταυτόχρονα η γνωστοποίηση του πλαισίου, εντός του οποίου η εταιρία διενεργεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

1. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

1.1 Οι διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. Εφαρμόζονται επίσης, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με: α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή από τα υποκείμενα των δεδομένων, ή β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, στον βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης.

1.2 Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

1.3 Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

1.4 Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

1.5 Ως «εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 

2. Σκοποί Επεξεργασίας

Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρίας μετά από δική σας ενέργεια πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για τη διενέργεια και την πραγματοποίηση της/των εμπορικής/ών συναλλαγής/ών μεταξύ της εταιρίας και υμών και την σύννομη ολοκλήρωση αυτής/αυτών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παράδοσης των υπηρεσιών, της επικοινωνίας πριν, κατά, αλλά και μετά την/τις συναλλαγή/ές, την έκδοση φορολογικών παραστατικών,

β) για την ταυτοποίηση του προσώπου σας, σε περίπτωση υποβολής παραπόνου ή οποιουδήποτε αιτήματος προς την εταιρία, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της εταιρίας μαζί σας, καθώς την εν γένει διευκόλυνση της εταιρίας κατά τον χειρισμό του παραπόνου ή αιτήματός σας προς αυτήν,

γ) για τη χρησιμοποίηση αυτών προς ενημέρωσή σας με διαφημιστικό υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες της εταιρίας.

 

3. Βάση Επεξεργασίας

3.1 Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρίας μετά από δική σας ενέργεια πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μετά από συγκατάθεσή σας και επί τη βάσει:

α) σύμβασης/συμβάσεων εμπορικής/ων συναλλαγής/ών, για τη διεξαγωγή, διενέργεια και πραγματοποίηση της οποίας/των οποίων, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή, μεταξύ άλλων και μη περιοριστικά αναφερομένων, η ταυτοποίησή σας ως αντισυμβαλλόμενος/η, η εκτέλεση της υποβαλλόμενης παραγγελίας σας από την εταιρία, η εκ του νόμου επιβαλλόμενη έκδοση των κατά περίπτωση απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, η επικοινωνία της εταιρίας μαζί σας πριν, κατά και μετά την εκτέλεση της υποβαλλόμενης παραγγελίας σας,

β) παρεχόμενης συναίνεσής σας για τη χρησιμοποίηση αυτών προς ενημέρωσή σας με διαφημιστικό υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες της εταιρίας.

3.2 Η εταιρία, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωστοποιεί περαιτέρω ότι στην πρώτη περίπτωση, η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί συμβατική σας υποχρέωση και παράλληλα απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς η μη παροχή καθιστά αδύνατη τη σύναψη συμβατικής σχέσης δεδομένης της αδυναμίας ταυτοποίησής σας αντισυμβαλλόμενος/η και συνακόλουθα εκτέλεση της οποίας υποβαλλόμενης παραγγελίας. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα στοιχείων όπως ο Αριθμός Φορολογικού σας Μητρώου, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκετε, ή η ακριβής διεύθυνσή σας αποτελεί και νομική σας υποχρέωση συναρτώμενη με την υποχρέωση συμμόρφωσης αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών σε εμπορική συναλλαγή για την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων και προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση αυτή εξυπακούεται ότι καθιστά την όποια συναλλαγή σας με την εταιρία αδύνατη, δεδομένου ότι χωρίς την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων και προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών, η όποια συναλλαγή καθίσταται αυτομάτως παράνομη.    

 

4. Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4.1 Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρίας μετά από δική σας ενέργεια ΔΕΝ αναιρεί, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. την ύπαρξη δικαιώματός σας για την υποβολή αιτήματος στην εταιρία για πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει ή για περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, όπως επίσης και την ύπαρξη δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας και αντίταξης σε αυτήν, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. Το ως άνω αίτημα πρέπει να ορισμένο και σαφές, άμεσο ως προς την βεβαιότητα της ταυτότητάς σας ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της παρασχέθηκαν, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία εγγράφως και κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα της ημερομηνίας υποβολής του.

4.2 Η εταιρία, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις σχετικά με την υποβολή του αιτήματος, παρέχει στον αιτούντα πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν του ως άνω αιτήματος χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρία υποχρεούται όπως σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν η υποβολή του ως άνω αιτήματός σας πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

4.3 Εάν η εταιρία δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας, υποχρεούται όπως σας ενημερώσει, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. Οι πληροφορίες που σας παρέχονται σε απάντηση του ως άνω αιτήματός σας, παρέχονται, καταρχήν, δωρεάν. Εάν ωστόσο το/τα αίτημα/αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του προδήλως αβάσιμου ή του υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος το φέρει η ίδια η εταιρία.

 

5. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

5.1 Με την εξαίρεση των ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται από πλευράς σας στην εταιρία, θα διατηρηθούν και αποθηκευθούν από αυτήν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των συναλλαγών σας με αυτήν και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, ήτοι εκτέλεση από αυτήν κάθε παραγγελίας σας και πλήρης και ολοσχερής εξόφληση από πλευράς σας κάθε οικονομικής σας υποχρέωσης έναντι της εταιρίας.

5.2 Μετά την λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η εταιρία θα εξακολουθήσει να διατηρεί και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας άσκησης από πλευράς κάθε δικαιώματός σας σχετικό με τυχόν ελαττώματα των υπηρεσιών που αυτή εμπορεύεται, καθώς επίσης και για όσο χρονικό διάστημα τυχόν διαρκέσει δικαστική διαμάχη μεταξύ υμών και της εταιρίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής υπόθεσης επ’ αυτής.

5.3 Με την πάροδο των ως άνω χρονικών διαστημάτων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, όπως η περίπτωση φορολογικών παραστατικών όπου και το χρονικό διάστημα διατήρησης και αποθήκευσης από πλευράς της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα (10) χρόνια, η εταιρία θα προβαίνει στην καταστροφή ή διαγραφή ή παράδοση σε εσάς κατά τρόπο που εσείς θα προσδιορίσετε κατόπιν γραπτής επικοινωνίας μας, των τηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

6. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6.1 Η εταιρία υποχρεούται όπως σας ενημερώσει για την τυχόν πρόθεσή της να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του Γ.Κ.Π.Δ., να αναφερθεί στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

6.2 Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρία σας ενημερώνει ότι δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβασθούν στην Ελβετία, όπου και τα κεντρικά της γραφεία και η έδρα της. Η Ελβετία μία από εκείνες τις χώρες, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

7. Ανάκληση Συγκατάθεσης

7.1 Δικαιούσθε να ανακαλέσετε την προαναφερόμενη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

7.2 Η ανάκληση πραγματοποιείται με αίτημα προς την εταιρία που πρέπει να ορισμένο και σαφές, άμεσο ως προς την βεβαιότητα της ταυτότητάς σας ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της παρασχέθηκαν, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία εγγράφως και κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα της ημερομηνίας υποβολής του. Η ανάκληση ωστόσο αυτή, δεδομένων των όσων προαναφέρονται υπό τον αριθμό 3, ενδέχεται να έχει τις συνέπειες που εκεί περιγράφονται.

 

8. Διάταξη άρθρου 22 Γ.Κ.Π.Δ.

8.1 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. «…Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο...». Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 2 του Γ.Κ.Π.Δ. «…Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση: α) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων…». Κατόπιν αυτών, όταν η από πλευράς σας παροχή προς την εταιρία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποβλέπει και είναι αναγκαία, κατά τα προαναφερόμενα, στη σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής μεταξύ υμών και της εταιρίας ή ακόμη όταν αυτή πραγματοποιείται με συγκατάθεσή σας, η εταιρία δικαιούται και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της όπως αποφασίσει για τη διενέργεια της συναλλαγής και τις επιμέρους συνθήκες αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και κριτήρια όπως ο όγκος των προηγούμενων συναλλαγών, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, η οικονομική ανταπόκρισή σας στις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής.

8.2 Όταν όμως η από πλευράς σας παροχή προς την εταιρία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποβλέπει στην υποβολή παραπόνου ή οποιουδήποτε αιτήματος προς την εταιρία, η εταιρία δεσμεύεται στην τήρηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Π.Δ..

 

9. Η εταιρία Υπεύθυνος Επεξεργασίας

9.1 Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της υποβάλλονται, θεωρείται η ίδια η εταιρία, γι’ αυτό και κάθε τυχόν αίτημά σας πρέπει να υποβάλλεται προς αυτήν.

9.2 Η εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., που της υποβάλλονται από τρίτα φυσικά πρόσωπα, συνεργάζεται και αξιοποιεί ως εκτελούντες την επεξεργασία τρίτα μέρη και προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων μερών. Πράττοντας σχετικά, έχει ήδη λάβει, σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Περαιτέρω, έχει ήδη συμβληθεί μαζί τους συμβατικά είτε δια της συνυπογραφής σχετικών Συμβάσεων Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε δια της εισδοχής και αποδοχής Όρων και Συνθηκών Χρήσης των ως άνω προϊόντων ή υπηρεσιών.

9.3 Το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ήδη αναγράφεται ως άνω υπό τον αριθμό 4, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα πληροφόρησης από την εταιρία, των ενεργειών στις οποίες αυτή έχει ήδη προβεί για την συμμόρφωσή της με την νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

10. Ανίσχυρο όρου

Τυχόν αντίθεση οιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας ενημέρωσης με διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συνεπάγεται το ανίσχυρο του εν λόγω όρου.

 

11. Δίκαιο και δωσιδικία

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε τυχόν διαφωνίας σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας ενημέρωσης, σε περίπτωση κατά την οποία η διαφωνία αυτή δεν δύναται να αρθεί είτε με φιλικό μεταξύ των μερών διακανονισμό είτε μετά από παρέμβαση ή υπόδειξη της αρμόδιας εποπτικής αρχής, δηλαδή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης, παραιτουμένων των μερών, δηλαδή της εταιρίας και υμών, από το δικαίωμά τους, όπως ορίσουν άλλον τόπο δωσιδικίας. Αρμόδιο δε Δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται το Ελληνικό, καθώς και κάθε Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Κ.Π.Δ..

 

12. Νομοθεσία

Οτιδήποτε παραλείφθηκε από την παρούσα ενημέρωση θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, καθώς και από Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Κ.Π.Δ..

 

13. Καθυστέρηση άσκησης δικαιωμάτων

Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της εταιρίας να ασκήσει οιοδήποτε εκ των προβλεπομένων δικαιωμάτων της ουδόλως συνεπάγεται σιωπηρή ή οιουδήποτε είδους παραίτηση από αυτήν.

 

14. Τροποποίηση

Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της όπως τροποποιεί τους όρους της παρούσας οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει η ίδια απαραίτητο ή επιβεβλημένο. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας και θα επικοινωνείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση καλείσθε να λαμβάνετε τακτικά γνώση της, προκειμένου να διατηρείσθε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις της.

 

15. Επικοινωνία

Οποιαδήποτε επαφή σας με την εταιρία και σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε σε αυτήν πρέπει να πραγματοποιείται και να απευθύνεται προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων αυτής.

  

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι:

Α) Επωνυμία: 360 GROUP SA

Β) Έδρα και διεύθυνση επικοινωνίας: Geneva, Rue du Commerce 4

Γ) Τηλέφωνα επικοινωνίας: 0041 22 591 79 92

Δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@360groupsa.com

Ε) Διεύθυνση ιστοσελίδας: 360groupsa.com

Ζ) Νόμιμος εκπρόσωπος: Gregory Lanaras

Η)Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κοντοκώστας Αθανάσιος, διεύθυνση επικοινωνίας: Θεμιστοκλή Σοφούλη 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. επικοινωνίας: 0030 2310 029 747, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dp@360groupsa.com

 

 

 

PERSONAL DATA PRIVACY AND MANAGEMENT POLICY

 

360 GROUP S.A., a company based at 4, rue du Commerce, Geneva, Switzerland, organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, herein after mentioned as the Company, having regard to:

Ι. the provisions of Law 2472/1997 for the Protection of Persons from Personal Data Processing, as this law stands after amendments,

ΙΙ. the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (G.D.P.R.), with direct and binding effect from May 25, 2018 onwards,

ΙΙΙ. its declared will to protect the personal data of all the natural person interacting with the Company, as well as its obligation to comply with the provisions of standing legislation on personal data protection,

informs you that the purpose of this Policy is to display in a concise manner the basic principles and concepts of the legislation in force from May 25, 2018 AND to notify for the framework within the Company processes personal data.

 

 

1. The General Data Protection Regulation

1.1 The G.D.P.R. provisions apply to the processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union, regardless of whether the processing takes place in the Union or not. The G.D.P.R. provisions apply also to the processing of personal dataof data subjects who are in the Union by a controller or processor not established in the Union, where the processing activities are related to: (a) the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects in the Union; or (b) the monitoring of their behavior as far as their behavior takes place within the Union.

1.2 “Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

1.3 “Processing” means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

1.4 “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

1.5 “Processor” means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

 

 

2. Processing Purposes

Processing activity of your personal data, known to the Company after your actions, is carried out by the Company, according to G.D.P.R. provisions, for the following purposes:

a) for the accomplishment/execution of your trade affairs with the Company, including, but not limited to, service delivery, communication and information exchange before, during and after trade transactions, issue of any kind of tax documents and returns or invoices,

b) for your identification in case you submit a complaint or a request to the Company, as well as for the Company’s facilitation to handle and to answer your complaint or request,

c) for your information and supply with promotional and advertising material, printed or electronic, concerning Company’s commercial activities.

 

 

3. Lawfulness and bases of processing

3.1 Processing activity of your personal data, known to the Company after your actions, is carried out by the Company, according to G.D.P.R. provisions, following your consent and/or for the performance of a trade agreement regulating your trade relationship with the Company, in order for the Company to be able to identify you as its counterparty, to execute your order, to issue all invoices or tax documents and to communicate with you before, during and after the term of your trade relationship with the Company,

3.2 In relation with the above, the Company further notifies you that in the latter case, providing the Company with your personal data you enables your trade relationship with the Company to take place. Your denial to provide your personal data to the Company and to consent to their processing by the Company will result in the Company’s inability to identify you as a customer and to proceed to a trade relationship with you.

 

 

4. Rights of data subject

4.1 Notwithstanding any special G.D.P.R provisions, processing activity of your personal data, known to the Company after your actions, carried out by the Company, according to G.D.P.R. provisions, DOES NOT CANCEL your right to submit to the Company a request concerning information, access, rectification or erasure of the personal data you have provided to the Company or your right to submit to the Company a request to restrict or even to oppose processing of your personal data by the Company. Your request should be clear and straightforward in order for the Company to be able to ensure the certainty of your identity as well as acknowledge the meaning of its content. Additionally, your request should be submitted to the Company in writing and in such a manner to ensure the certainty of the submission date.

4.2 If the above mentioned conditions about the submission of your request are met, the Company shall provide you with all necessary information, without any delay and at the latest within one (1) month of the receipt of your request. This period may be extended by two (2) further months where necessary, taking into account the complexity and number of the requests. The Company shall inform you of any such extension within one month of receipt of the request, together with the reasons for the delay. Where you make the request by electronic form means, the information shall be provided to you by electronic means where possible, unless you requested otherwise.

4.3 If the Company does not take action on your request, the Company shall inform you without delay and at the latest within one (1) month of receipt of the request, of the reasons for not taking action and on the possibility of lodging a complaint with a supervisory authority and seeking a judicial remedy.Information provided to you by the Company shall be provided free of charge. In case, though, that your requests are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the Company may either: (a) charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information or communication or taking the action requested; or (b) refuse to act on your requests.

The Company shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive character of the request.

 

 

5. Personal Data Retention

5.1 Notwithstanding any special G.D.P.R provisions, standing national laws, including the provisions of tax laws and regulations, your personal data provided to the Company shall be stored and retained by the Company for the term of your trade relationship with the Company and up until both parties’ obligations to one another are fulfilled.

5.2 After the termination of this period, the Company shall continue storage and retention of your personal data for more than a month’s period from the expiration of the time limit you shall have to exercise any right concerning Company’s services’ or products’ defects. Additionally, the Company shall continue storage and retention of your personal data for as long as court’s proceedings may last between you and the Company and up until an irrevocable court decision is issued over these proceedings.

5.3 Notwithstanding any special G.D.P.R provisions, standing national laws, including the provisions of tax laws and regulations in which case the retention period is set to ten (10) years, the termination of the above mentioned retention periods shall be followed by the destruction or erasure of your personal data. You shall also have the option of delivery of your personal data by the Company to you only in a manner that you will specify after a written communication with the Company.

 

 

6. Transfer of Personal Data

6.1 The Company is obliged to inform you on its intention to transfer your personal data to a third country or an international organization, as well as for the existence or the absence of an adequacy decision of the European Commission or in the case of transfers referred to in Article 46 or 47, or the second subparagraph of Article 49(1), to inform you about the appropriate or suitable safeguards and the means by which to obtain a copy of them or where they have been made available.

6.2 In accordance with the aforementioned obligation, the Company informs you that your personal data may be transferred to the Swiss Confederation, where the Company’s central offices and its headquarters are situated. The Swiss Confederation is one of those countries that the European Commission has issued a relevant adequacy decision for the protection of personal data.

 

 

7.Consent Withdrawal

7.1 You have the right to withdraw your consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

7.2 You can withdraw your consent by submitting a clear and straightforward request in order for the Company to be able to ensure the certainty of your identity as well as acknowledge the meaning of its content. Additionally, your request should be submitted to the Company in writing and in such a manner to ensure the certainty of the submission date. You should be aware though, that withdrawal may result in the consequences mentioned in term 3.

 

 

8. Article 22 G.D.P.D. provision

8.1 Article 22, par. 1 of the G.D.P.R. states that “…The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her…”. Article 22, par. 2 of the G.D.P.R. states that “…Paragraph 1 shall not apply if the decision: (a) is necessary for entering into, or performance of, a contract between the data subject and a data controller; (b) is authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests; or (c) is based on the data subject's explicit consent…”. Considering the above, when you provide your personal data to the Company based either on your consent and/or for the performance of a trade agreement regulating your trade relationship with the Company, the Company reserves itself the right to decide for the execution of this trade agreement by analyzing and evaluating certain aspects such as the volume of previous transactions and your behavior and reliability as a buyer in these transactions.

8.2 When you provide your personal data to the Company in the context of a request or a complaint submission, the Company is committed to abide by the provision of Article 22, par. 1 of the G.D.P.R..

9. The Company as a Controller

 

 

9.1 In compliance with the provisions of the G.D.P.R., the Company shall be regarded as a Controller. Therefore any request you may have concerning your personal data should be addressed to the Company.

9.2 When processing, in the meaning of the G.D.P.R. provisions, your personal data, the Company collaborates and makes use of third parties’ products and services. These third parties shall be herein after be referred to as “Processors”. In order to do so, the Company has received by the Processors sufficient guarantees that Processors implement appropriate technical and organisational measures in such a manner that processing will meet the requirements of the G.D.P.R. and ensure the protection of the rights of the data subject. Furthermore, the Company has already either signed with the Processors a Controller – Processor Agreement or accepted relevant Terms of Use of the products or services it uses.

9.3 As already mentioned in term 4 of this Agreement, you have always the right to be informed by the Company for the actions that the Company has taken in order to Comply with standing legislation on data protection.

 

 

10.Severability

If any part of this Policy is for any reason found to be in contrast with the provisions of standing national or european legislation, it is only this part that should be considered as invalid and unenforceable.

 

 

11. Dispute Resolution

  1. If any disagreement concerning the interpretation or the application of this Policy cannot be resolved with an amicable settlement or following the competent authority’s intervention or suggestion, this Policy shall for all purposes be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Hellenic Republic and the Regulations of the European Union. In the latter case the dispute shall be settled by the competent Courts of the city of Thessaloniki.

 

12. Law

Issues that are not addressed by this Policy are tobegovernedbyandinterpretedinaccordancewiththelawsoftheHellenicRepublicandtheRegulationsoftheEuropean Union.

 

 

13. Waiver

  1. Any failure by either party to strictly enforce any provision of this Policy will not be a waiver of that provision or any further default.

 

 

14. Amendments/Modifications

The Company reserves itself the right to modify this Policy whenever this is judged by the Company as necessary. Any amendment or modification of this Policy shall be posted on the Company’s website and shall be communicated with any appropriate means. You are advised to be regularly visit the Company’s website in order to be kept informed.

 

 

15. Communication

Your communication with the Company regarding your personal data that you have provided to the Company should be addressed at the Company’s Data Protection Officer.

Α) Company Name: 360 GROUP SA

Β) HQ and communication address: Geneva, Rue du Commerce 4

Γ)Tel. : 0041 22 591 79 92

Δ) Email addressΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ε) Website: 360groupsa.com

Ζ) Legal Representative: Gregory Lanaras

Η) Data Protection Officer: Kontokostas Athanasios, communication address: 10, Themistokli Sofouli st., Thessaloniki, Greece, tel.: +302310029747, email addressΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.