Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

 

1. Γενικά

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του πελάτη και της 360 GROUP SA ιδιοκτήκτρια του Spiti360. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμφωνίες μεταξύ του Spiti360 και του πελάτη σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει το Spiti360. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου. Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλα σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση.2. Έναρξη ισχύος, δικαίωμα ανάκλησης, ανάκληση

Μόλις ο πελάτης υπογράψει συμφωνία ή επιβεβαιώσει την αγορά υπηρεσιών ή / και προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, η αντίστοιχη συμφωνία τίθεται σε ισχύ ενσωματώνοντας αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Το Spiti360 διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει εντός 14 ημερών κάθε συμφωνία που έχει συνάψει ένας υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της Spiti360 ή οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται με τον πελάτη μέσω του Διαδικτύου χωρίς να δηλώνεται οποιαδήποτε αιτία και χωρίς ευθύνη για ζημιές.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης των υπηρεσιών από τον πελάτη κατά παράβαση των διατάξεων της συμφωνίας ή που είναι παράνομη ή ανήθικη ή όπου ο πελάτης έχει προκαλέσει καταγγελίες λόγω της κακής ποιότητας των δεδομένων που υποβλήθηκαν στο Spiti360, το Spiti360 μπορεί αμέσως να αποσυρθεί από τη συμφωνία και να διακόψει τη λειτουργία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στον πελάτη και χωρίς ευθύνη για ζημιές. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης δεν δικαιούται να απαιτήσει εκ των προτέρων προκαταβολές για ορισμένο χρονικό διάστημα.3. Δικαιώματα πρόσβασης

Μέσω αναγνωριστικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης, το Spiti360 θα εκδώσει δικαιώματα πρόσβασης πελατών σε εφαρμογές που αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του Spiti360 και του πελάτη.

Το Spiti360 θεωρεί ότι ένας πελάτης είναι ένα πρόσωπο που χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν το συγκεκριμένο άτομο έχει πραγματικό δικαίωμα πρόσβασης.4. Τιμές και όροι πληρωμής

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά, ο ισχύων κατάλογος τιμών Spiti360 ισχύει για τον υπολογισμό της τιμής του αντίστοιχου προϊόντος. Αυτοί οι τιμοκατάλογοι είναι ανακτήσιμοι ανά πάσα στιγμή από τους πελάτες του Spiti360 μέσα στην ιστοσελίδα www.spiti360.gr στο διαχειριστικό του πελάτη-μεσίτη με τις αντίστοιχες εφαρμογές τους. Το Spiti360 διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τις τιμές της αγοράς ή / και τις τάσεις των τιμών. Αυτές οι προσαρμογές τιμών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά με τον εκάστοτε πελάτη μπορούν να αναπροσαρμοστούν χωρίς προειδοποίηση.

Ο επιτρεπόμενος χρόνος πληρωμής είναι 3 ημέρες από την τιμολόγηση. Εάν ο πελάτης δεν καταβάλει την πληρωμή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το Spiti360 μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία με άμεση ισχύ και χωρίς ευθύνη για ζημιές χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που οι πληρωμές δεν πραγματοποιηθούν έγκαιρα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, το Spiti360 έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση των πελατών σε εφαρμογές. Μόλις πληρωθούν όλα τα υπόλοιπα των εκκρεμών τιμολογίων οι υπηρεσίες είναι ενεργές και πάλι στον πελάτη-μεσίτη.5. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το Spiti360 δικαιούται όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα καθώς και την τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται για το Spiti360 και την online πλατφόρμα. Στο βαθμό που η συμβατική χρήση της εφαρμογής Spiti360 από τον πελάτη εξαρτάται από τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά σήματα και / ή την τεχνογνωσία Spiti360, αυτά θα εκδοθούν από την Spiti360 στον πελάτη όχι αποκλειστικά, μη μεταβιβάσιμα και στο βαθμό που απαιτείται για την Διάρκεια της αντίστοιχης συμφωνίας. Εάν ο πελάτης συμφωνήσει με το Spiti360 να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή τρίτου (βλ. Σημείο 12), αυτή η ενότητα ισχύει και για την εφαρμογή.

Τα δικαιώματα που παρέχονται στον πελάτη για τη χρήση των εφαρμογών Spiti360 και των ηλεκτρονικών πλατφορμών και των εφαρμογών τρίτων (βλέπε σημείο 12) είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.

Όλα τα έγγραφα, φωτογραφίες και πρότυπα που δημιουργούνται από το Spiti360 για λογαριασμό του πελάτη είναι ιδιοκτησία του πελάτη.6. Διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη της αίτησης

Η λειτουργία και η διαχείριση των εφαρμογών Spiti360 και των ηλεκτρονικών πλατφορμών πραγματοποιείται από το Spiti360. Το Spiti360 δικαιούται να εμπλέξει τρίτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών του.

Το Spiti360 θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει τη λειτουργία των εφαρμογών του Spiti360 και των online πλατφορμών όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη και να ελαχιστοποιήσει τις περιόδους διακοπής που απαιτούνται για τη διόρθωση βλαβών, τις εργασίες συντήρησης, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και παρόμοιων θεμάτων. Περαιτέρω τεχνικές εξελίξεις θα εισαχθούν στη διακριτική ευχέρεια του Spiti360.

Οι αιτήσεις τρίτων (βλέπε σημείο 12) πρέπει να εκτελούνται και να διαχειρίζονται από τα αντίστοιχα τρίτα μέρη. Περαιτέρω τεχνικές εξελίξεις θα εισαχθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια αυτών των μερών.7. Δίκτυο προστασίας / δημοσίευσης δεδομένων

Ο πελάτης πρέπει να επιτρέπει στο Spiti360 να ενσωματώνει δεδομένα όπως τα δεδομένα δημοσίευσης διαδικτυακής διαφήμισης και τα στοιχεία διαφήμισης εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών στοιχείων, όπως κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια κ.λπ., στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Spiti360 καθώς και σε πρόσθετες εσωτερικές ηλεκτρονικές και τις υπηρεσίες εκτός σύνδεσης, καθώς και εκείνες τρίτων, σύμφωνα με τη συμφωνία. Δεν υπάρχει δικαίωμα δημοσίευσης στα μέσα αυτά. Το Spiti360 μπορεί να διακόψει, να τροποποιήσει ή να διακόψει πλήρως τη δημοσίευσή του μέσα στο μέσο δημοσίευσης ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς συνέπειες ως προς το κόστος.

Το Spiti360 μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ή να δημοσιεύσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δεδομένα της δημοσίευσης διαφημίσεων για δικούς του πρόσθετους σκοπούς και σκοπούς τρίτων, για την προετοιμασία στατιστικών, για παράδειγμα, και να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα για το σκοπό αυτό. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά με την άμεση ή / και έμμεση μεταφορά οποιωνδήποτε δεδομένων είναι απαραίτητα για τη χρήση εφαρμογών τρίτων από την εφαρμογή που παρέχεται από το Spiti360 (βλέπε σημείο 12) στην εφαρμογή τρίτου καθώς και στην αποθήκευση τέτοιων Δεδομένων στη βάση δεδομένων τους. Ο πελάτης συναινεί ρητά στη χρήση των δεδομένων από τρίτους.

Το Spiti360 είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων. Το Spiti360 δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει απόλυτα την εμπιστευτικότητα, την γνησιότητα και την αυθεντικότητα των δεδομένων του πελάτη που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Ο πελάτης αναγνωρίζει ιδιαίτερα ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να ανακτηθούν σε χώρες που δεν αναγνωρίζουν διατάξεις προστασίας δεδομένων συγκρίσιμες με εκείνες που ισχύουν στην Ελβετία.

Ο πελάτης λαμβάνει υπόψη και εγκρίνει ότι το Spiti360 μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει όλα τα δεδομένα των και των πελατών, τα οποία απαιτούνται για τη συνήθη επεξεργασία κατά τη διάρκεια της σχέσης πελάτη-πελάτη. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, στοιχεία επικοινωνίας, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες πληροφορίες. Το Spiti360 είναι υποχρεωμένο να σέβεται τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Το Spiti360 χρησιμοποιεί το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "Cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή του πελάτη, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του πελάτη) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από τον πελάτη, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου για τους φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όπου απαιτείται από το νόμο ή όταν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP του πελάτη με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα διατηρεί η Google. Ο πελάτης μπορεί να αρνηθεί τη χρήση cookie επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης του πελάτη (το αντίστοιχο πρόσθετο μπορεί να μεταφορτωθεί στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?ht=de&hl=el) Το Spiti360 επισημαίνει ότι εάν ο πελάτης το κάνει αυτό, ο πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του δικτυακού τόπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, ο πελάτης συναινεί στην επεξεργασία δεδομένων από τον πελάτη από την Google με τον τρόπο και τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Ο πελάτης αναγνωρίζει και συναινεί στο γεγονός ότι τα δεδομένα σχετικά με τη συμβατική του σχέση με το Spiti360 μπορούν να διαβιβαστούν από τοSpiti360 σε άλλες εταιρείες του ίδιου ομίλου εταιρειών για σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων.8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Spiti360 και αυτές τρίτων (βλ. Σημείο 12) σύμφωνα με τις εκ του νόμου και τις συμβατικές διατάξεις. Ο πελάτης συμφωνεί ειδικότερα ότι:

Θα παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Spiti360 ή σε τρίτους με τη μορφή και την ποιότητα που ορίζει η Spiti360 σύμφωνα με τις διατάξεις δημοσίευσης των σχετικών αιτήσεων. Έχει δικαίωμα σε όλα τα δεδομένα που έχει παράσχει άμεσα ή έμμεσα στο Spiti360 ή σε τρίτους μέσω τρίτων όπως γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, κομμάτια ή κλιπ μουσικής, εικόνων, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού και ήχων και μπορεί να χρησιμοποιήσει Τα δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συμβατικών συμφωνιών με την Spiti360. Τα δεδομένα που υποβάλλονται στην Spiti360 ή σε τρίτους είναι πλήρη και αληθή και ότι ενημερώνει συνεχώς τα δεδομένα. Αποδέχεται τους αντίστοιχους όρους χρήσης. Το Spiti360 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να επεξεργαστεί πλήρως τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από τον πελάτη για τεχνικούς λόγους.

Ο πελάτης αναθέτει στο Spiti360 το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων δεδομένων. Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, να αναλαμβάνονται ή να αντιγράφονται από τρίτους. Ακόμη και αν ο πελάτης δώσει τη συγκατάθεσή του για την ανάκτηση δεδομένων, το Spiti360 δεν είναι υποχρεωμένο να επιτρέψει την ανάκτηση. Εάν το Spiti360 θεωρηθεί υπεύθυνο από τρίτο μέρος σε σχέση με συμφωνία με τον πελάτη ή σε σχέση με τα δεδομένα ή / και τη διαφήμιση που παρέχει ο πελάτης, ο πελάτης υποχρεούται, όταν το ζητήσει πρώτα το Spiti360, να θέσει στη διάθεση του Spiti360 όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που κρίθηκαν χρήσιμες από το Spiti360 για την αποφυγή των ισχυρισμών από τρίτους. Σε περίπτωση που το Spiti360 εναχθεί ενώπιον δικαστηρίου από τρίτο σε σχέση με συμφωνία με τον πελάτη ή σε σχέση με τα δεδομένα που παρέχει ο πελάτης, ο πελάτης υποχρεούται να παρέμβει στην ενέργεια μετά την έκδοση προειδοποίησης τρίτου. Ο πελάτης υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να αναλάβει όλα τα δικαστικά έξοδα και εξωδικαστικά έξοδα που επιβαρύνουν το Spiti360 σε σχέση με τέτοιες αξιώσεις από τρίτους και να αποζημιώσει πλήρως Spiti360.9. Εγγύηση

Ο πελάτης δικαιούται μόνο το δικαίωμα να απαιτήσει από το Spiti360 να διορθώσει ελαττώματα για εργασία που αξιολογείται βάσει του νόμου που διέπει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Η ακύρωση της σύμβασης και οι μειώσεις των τιμών αποκλείονται. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Spiti360 αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για τις επακόλουθες ζημιές.

 

 10. Κίνδυνος

Ο πελάτης φέρει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη ζημία που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χειραγώγησης του συστήματος πληροφορικής του, ως αποτέλεσμα λειτουργικών διαταραχών στο σύστημά του πληροφορικής ή / και ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης των δικαιωμάτων πρόσβασης.

 

 11. Ευθύνη

Ο πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο των δεδομένων που υποβάλλει στο Spiti360, όπως είναι οι ηλεκτρονικές διαφημίσεις και οι εντολές εκτύπωσης. Το Spiti360 απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλει ο πελάτης. Ειδικότερα, το Spiti360 δεν εγγυάται τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή τις συμβάσεις που ενδέχεται να προκύψουν, όπως οι συμβάσεις αγοράς. Αυτό ισχύει και για τις διαφημίσεις και τις παραγγελίες εκτύπωσης που συμπεριλαμβάνει το Spiti360 στην παραγγελία του πελάτη.

Το Spiti360 είναι υπεύθυνο μόνο σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας. Το Spiti360 σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις επακόλουθες ζημιές και τα χαμένα κέρδη. Εάν, παρά τις προφυλάξεις, το Spiti360 δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, πολεμικές πράξεις, απεργίες, απρόβλεπτες επίσημες επιθέσεις, τεχνικές αποτυχίες που οφείλονται σε τρίτους, ο πελάτης δεν δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση για τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το Spiti360 δεν ευθύνεται για καταχρήσεις του Διαδικτύου και συναφείς ζημίες που υπέστη ο πελάτης μέσω τρίτων, για απώλειες ασφαλείας και αποτυχίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων τρίτων και για το Διαδίκτυο ή για διακοπές λειτουργίας και αποτυχίες των εφαρμογών και των online πλατφορμών του Spiti360 και τρίτων. Το Spiti360 δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το λογισμικό άλλων παρόχων.12. Χρήση εφαρμογών τρίτων

Για κάθε χρήση εφαρμογών τρίτων που ενσωματώνονται στις εφαρμογές Spiti360 ή / και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ο πελάτης αποδέχεται τους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών των εφαρμογών.13. Σύμφωνο κατά του συμψηφισμού

Ο πελάτης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τις απαιτήσεις του έναντι των απαιτήσεων του Spiti360.14. Σύμφωνο κατά της ανάθεσης

Ο πελάτης απαγορεύεται να μεταβιβάσει τη συμβατική σχέση με το Spiti360 σε νόμιμο διάδοχο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Spiti360. Ομοίως, ο πελάτης απαγορεύεται να αναθέσει σε τρίτους δικαιώματα ή αξιώσεις που απορρέουν από τη συμβατική σχέση με το Spiti360 χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Spiti360.15. Πακέτα Προώθησης Αγγελιών

Το Spiti360 δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να προωθήσουν τις αγγελίες τους με μηνιαία (αυτόματα ανανεώσιμα) ή ετήσια πακέτα προώθησης. Το Spiti360 δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους πελάτες του (μεσίτες) για την πορεία των συλλαγών οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της εταιρείας SIX PAYMENTS. Οι πελάτες (μεσίτες) οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους όρους και σε περίπτωση που έχουν οποιαδήποτε απορία με τους τρόπους πληρωμής μπορούν να επικοινωνήσουν με το Spiti360, μέσω τηλεφώνου στο +30 2310 029747 και μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.16. Εφαρμοστέο δίκαιο και νόμιμος χώρος

Η παρούσα συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από την ελβετική νομοθεσία, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διεθνούς σύγκρουσης νόμων. Ο αποκλειστικός τόπος εκτέλεσης και ο νόμιμος χώρος είναι η έδρα του Spiti360.